Level of Software Testing มีอะไรบ้าง? | by Kingyok K. | Nextzy
Nextzy
Published in

Nextzy

Level of Software Testing มีอะไรบ้าง?

Level การ Test คืออะไรนะ ใครเป็นทดสอบ และทดสอบอะไรบ้าง ?

การทดสอบระบบถือเป็นเรื่องสำคัญหลังจากที่ผู้พัฒนาโปรแกรมได้ทำการพัฒนาระบบออกมาแล้วซึ่งก่อนที่เราจะส่งมอบงานให้กับลูกค้า จะต้องทำการทดสอบหาข้อผิดพลาด และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ รวมถึงความถูกต้องที่ต้องตรงต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งก็คือ Requirement นั่นเอง

แล้วต้องทดสอบถึงขั้นไหน ? แบ่งการทดสอบเป็นแบบไหนได้บ้าง ? ในบทความนี้จะพูดถึงความหมายและขั้นตอนของแต่ละ Level กันค่ะ

Level Software Testing แบ่งได้เป็น 4 Level

  • Module Testing หรือ Unit Testing
  • Integration Testing
  • System testing
  • User Acceptance Testing

Module Testing หรือ Unit Testing

เป็นการทดสอบหลังจากที่ผู้พัฒนาโปรแกรมได้เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น โดยจะตรวจสอบหาข้อบกพร่องและโครงสร้างของโปรแกรมว่าทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ การเขียน Unit Test เป็นวิธีการนึงที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่า ส่วนของโปรแกรมที่เล็กๆนั้นมันทำงานได้ถูกต้อง และเมื่อเกิดปัญหาจะได้มีการปรับปรุงแก้ไข Code ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ใครเป็นผู้ทดสอบ : โปรแกรมเมอร์ ผู้พัฒนาระบบ

Photo By :

Integration Testing

เป็นการทดสอบการทำงานของ Module โปรแกรมทั้งหมด โดยทำการทดสอบในแต่ละ Function/Module ว่าสามารถทำงานได้หรือไม่ มีผลกระทบอะไรหรือไม่ ในส่วนนี้จะใช้วิธีการทดสอบที่หลายหลายวิธีในการทดสอบ การ Test ระดับนี้จะแสดงให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ได้เห็นว่าระบบทั้งหมดสามารถทำงานร่วมกันได้

ใครเป็นผู้ทดสอบ : Tester

Photo By :

System testing or System integration testing (SIT)

System Testing : เป็นการทดสอบระบบหรือโปรแกรมโดยดูภาพรวมของการทำงาน ว่ามีการตอบสนองความต้องการทั้งในส่วนของฟังก์ชันการทำงานและประสิทธิภาพการทำงาน ว่าสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า (requirement specification)หรือไม่

ใครเป็นผู้ทดสอบ : Tester

Photo By :

User Acceptance Testing

เป็นกระบวนการทดสอบระบบก่อนใช้งานจริง เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบกับความต้องการของลูกค้า โดยอ้างอิงจาก Requirement ที่ได้ ว่าตรงตาม Business Flow จริงๆของลูกค้า ขั้นตอนนี้ ผู้ใช้งานจริงๆ จะเข้ามามีส่วนร่วมในการทดสอบระบบก่อนที่จะใช้งานจริง ว่ามีส่วนไหนไม่เหมาะสมกับความต้องการหรือไม่ และทดสอบ Environment ที่ใกล้เคียงกับ Production มากที่สุด

ใครเป็นผู้ทดสอบ : User , Tester (บางองค์กร Tester Test พร้อมลูกค้าไปด้วยเลย)

Photo By :

“Level การทดสอบ เป็นการทดสอบระบบเพื่อให้เเน่ใจว่าระบบนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริง และไม่ผิดวัตถุประสงค์”

สุดท้ายนี้ทุกคนคงได้ทราบถึง ขั้นตอน ความหมาย และใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละ Level ของการทดสอบ แล้วนะคะ ที่นี้ก็นำไปปรับใช้ให้เข้ากับการทำงานของทุกคนดูนะคะ :)

Software Tester •*

More from Medium

Virtual Museum Fieldwork

The Importance of Concept Testing

Challenge Absolved, etc.

[Project 2] Post Exercise 1–6 reflections